Bivojova heraldika

Znaky zemí

V erbovníku je 51 znaků 41 zemí.

Zemská heraldika se přímo dotýká města ve kterém žiji. Územím dnešní Ostravy v minulosti procházela státní hranice různých států. Do vlády Jana Lucemburského to byla hranice na řece Ostravici mezi českým a polským královstvím. Za Marie Terezie se na řeku Odru přesunula hranice mezi habsburským soustátím a Pruskem.
V rámci České koruny se dnešní Ostrava rozkládá na území několika leníku českých králů. Moravská část Ostravy patřila převážně pod panství olomouckých biskupů (od roku 1777 arcibiskupů). Menší počet obcí patřil k Moravskému markrabství. Pravý břeh řeky Ostravice náleží Těšínskému knížectví a levý břeh Odry Opavskému vévodství.

Jádro erbovníku tvoří znaky zemí Koruny české a okolních historických zemí, království, vévodství, knížectví, markrabství a hrabství.